E-útdíj fogalomtár

Fogalom

Meghatározás

Adatszolgáltatás

A Bevallási Közreműködő által, az Egyetemes Útdíjszolgáltató részére, a Bevallás elkészítéséhez szükséges adatok átadása.

A Bevallási Közreműködő az Adatszolgáltatást az Egyetemes Útdíjszolgáltató által definiált interfész specifikációban rögzített formában és adattartalommal köteles biztosítani.

Bevallás (Toll Declaration)

Az útdíjköteles útszakasz útdíj-köteles gépjárművel történő használatára vonatkozó, az útdíjfizetési kötelezettség megállapítása alapjául szolgáló adatszolgáltatás.

Ez a kifejezés lényegét tekintve azonos az Átjárhatósági Határozat, illetve az Elektronikus Díjszedési Szabvány által meghatározott fogalommal.

Bevallási Közreműködő

A bevallási kötelezettség teljesítése érdekében igénybe vett szolgáltató. Az Egyetemes Útdíjszolgáltató által szerződést kötött, jellemzően flottakövető szolgáltatásokat biztosító vállalatok.

Bevallási Közreműködő Központi rendszere

A Bevallási Közreműködő által üzemeltetett központi rendszer, melynek elsődleges feladata a Fedélzeti Eszközöktől érkező információk fogadása, feldolgozása, és az Adatszolgáltatás összeállítása az Egyetemes Útdíjszolgáltató részére. Az Adatszolgáltatás összeállításának előfeltétele a sikeres Szakasz- és Menetillesztés.

Bírság (Penalty)

Útdíj megfizetésének elmulasztása esetén kiszabott pénzbeli szankció. Összege 10.000 Ft-tól 300.000 Ft-ig terjedhet.

Díjellenőrzés (Enforcement)

A Díjköteles Úthasználattal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartását ellenőrző (Díjellenőrzés támogató), illetve kikényszerítő tevékenység, beleértve a Bírság megfizetésére szolgáló eljárásokat (Hatósági Díjellenőrzés).

Díjellenőrző Szervezet (Enforcement Agency)

A Díjköteles Úthálózat vonatkozásában a Díjellenőrzés feladatát ellátó hatóság általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv. Magyarországon a Díjellenőrző szervezet a Rendőrség.

Díjfizetésre Kötelezett

Elsősorban a szerződött díjfizető, ennek hiányában a Gépjármű üzembentartója, illetve az Úthasználó tekintet nélkül állampolgárságára és az általa vezetett vagy üzemben tartott, illetve tulajdonát képező gépjárművet nyilvántartásba vevő országra.

Díjköteles Gépjármű (Motor Vehicle subject to Charge)

Olyan Gépjármű, amelynek tulajdonosa vagy üzembentartója Díjfizetésre kötelezett Úthasználó.

Díjköteles Úthálózat (Charged Road Network)

Az Úthálózat azon részeinek összessége, amely a mindenkori külön jogszabály szerint Díj megfizetése ellenében használhatóak.

Díjköteles Útszakasz (Charged Road Section)

A Használati-díj Köteles Útszakasz és az Útdíj-köteles Útszakasz közös megnevezése.

Egyetemes Útdíjszolgáltató

(Bound Toll Service Provider)

Olyan útdíjszolgáltató, amely köteles valamennyi díjfizetésre kötelezett számára biztosítani az úthasználati jogosultság megszerzésének lehetőségét az UD rendszer keretében.

Elektronikus Útdíj Szolgáltatás (Electronic Toll Service)

Szolgáltatás, amely a Szerződött Útdíj-fizető számára az Útdíj megfizetésével kapcsolatos teendőket elektronikus eszközök segítségével teszi lehetővé.

Elmaradt Haszon

Az ÁSZF törzsszövegében meghatározott fogalom.

EURO-osztály (EURO Class)

A Környezetvédelmi Osztályozás szerinti valamelyik osztály. Tételesen: „EURO 0” osztály, „EURO I” osztály, „EURO II” osztály, „EURO III” osztály, „EURO IV” osztály, „EURO V” osztály, „EURO VI” osztály, „EEV” osztály

EURO-osztályozás (EURO Emission Classification)

Gépjárműveket a motor működése során kibocsátott anyagok szerint hét osztályba soroló Járműosztályozás. Az egyes osztályok jelei: EURO 0, EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V, EURO VI, EEV. Az egyes osztályokba tartozó jellemzőket (többek között) az Eurovignetta Irányelv határozza meg.

Európai Elektronikus Útdíj Szolgáltatás (European Electronic Toll Service)

Szolgáltatás, amely során a díjfizetővel kötött megállapodás keretén belül a szolgáltató EETS megfelelőségű fedélzeti berendezéssel méri az ügyfél úthasználatát az Európai Elektronikus Útdíj Területeken,, összesíti és beszedi azt az ügyféltől, valamint elszámol az Európai Elektronikus Utdíjszedőkkel.

Európai Elektronikus Útdíj-szedési Szolgáltatás

Útdíjszedési szolgáltatás, amely EETS területen valósul meg, EETS szolgáltatókkal szemben.

Fedélzeti Berendezés (On Board Equipment, OnBoard Unit)

Az elektronikus útdíj tevékenység támogatására alkalmas eszköz, olyan hardver-és szoftverelemek összessége, amely alkalmas az elektronikus útdíjszedési műveletek elvégzéséhez szükséges adatok összegyűjtésére, tárolására, feldolgozására és távolból történő fogadására/továbbítására Magyarország területén.

Fedélzeti Eszköz

A Bevallási Közreműködők által biztosított vagy rendszerében üzemeltetett, külön gépjármű helymeghatározásra, adatközlésre vagy flottafelügyeletre kifejlesztett GPS nyomkövető eszköz, amely alkalmas a gépjármű által megtett útvonal követésére és ezen információk továbbítására a Bevallási Közreműködők felé.

Nem tekinthető Fedélzeti Eszköznek például, de nem kizárólag az önállóan alkalmazott PC, laptop, PDA, PNA, tablet, okos telefon, stb.

A Fedélzeti Eszköz lehet beépíthető (szakképesítéssel, szakszervizben beépíthető, amely esetenként a gépjármű elektromos hálózatának megbontásával jár) és beszerelhető (szakképesítés nélkül, 10 perc alatt, bármilyen gépjárműbe beszerelhető).

Feketelista

Az Útdíjszolgáltatók által összeállított lista, amely a Díjellenőrzés során kiszűrendő Gépjárművek rendszám és Fedélzeti Berendezés azonosítóit tartalmazza. Az Útdíjszolgáltatók és az Egyetemes Útdíjszolgáltató felelőssége a fenti lista folyamatos karbantartása és disztribúciója az Útdíjszedő felé.

Feldolgozó Rendszer

A Bevallási Közreműködő központi rendszere és mindazon egyéb informatikai rendszere, beleértve a Szerződött Útdíjfizetők Gépjárműveinek Fedélzeti Eszközeit is, amelyek a Bevallási Közreműködő Központi rendszerének funkcionálásához, így különösen az Adatszolgáltatás elkészítéséhez szükséges adatok összegyűjtését és a Bevallási Közreműködő Központi rendszere részére történő továbbítást biztosítja.

Információbiztonsági Szabványcsalád (Standards family for Information Security Management System)

ISO/IEC 27001 27006 szabványcsalád: Információbiztonsági Irányítási Rendszerek

Jármű Kategória.

Lásd: Járműosztály

Járműkövető Fedélzeti Egység

lásd: Fedélzeti Eszköz

Járműosztály (Type of Vehicle, Vehicle Class)

Egy Járműosztályozás szerinti valamelyik osztály.

Járműosztályozás (Vehicle Classification)

A járművek egy csoportjának valamilyen szempont vagy szempontok szerinti osztályokba sorolása. A besorolás szempontja lehet például a jármű rendeltetése, megengedett legnagyobb össztömeg, az útfelszín károsodását okozó hatás, a tengelyek száma, vagy a káros-anyag kibocsátás mértéke. Egy példa járműosztályozásra: 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet.

Járműszerelvény (Articulated Vehicle Combination, Vehicle Train)

Tehergépjárműből és hozzákapcsolt Pótkocsiból álló, a forgalomban egy vezetővel, egységként résztvevő járműkombináció.

JDB-osztályozás, JDB osztályba történő besorolás (JDB-Classification)

Gépjárműveket és Járműszerelvényeket a jármű fajtája, a megengedett legnagyobb össztömeg és a tengelyek száma szerint öt Díjkategóriába soroló Járműosztályozás. Az egyes Díjkategóriák jelei és azok meghatározása:

  • D1 Díjkategória: Motorkerékpárok és legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű Gépjárművek bármilyen vontatmánnyal;
  • B2 Díjkategória: a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó Autóbuszok bármilyen tengelyszámmal és vontatmánnyal;
  • J2 Díjkategória: 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti kéttengelyes Tehergépjárművek;
  • J3 Díjkategória: 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti háromtengelyes Tehergépjárművek vagy Járműszerelvények;
  • J4 Díjkategória: 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti négy vagy több tengelyes Tehergépjárművek vagy Járműszerelvények.

Tengelyszámon a Gépjármű vagy Járműszerelvény összes tengelyét kell érteni. A tengelyszámba a közlekedés során nem használt (felhúzott) tengely is beleszámít.

Jogosulatlan Úthasználat

Minden olyan úthasználat jogosulatlan, ahol a Díjköteles Útszakaszok használatáért a Díjfizetésre Kötelezettek esetében nem vagy nem megfelelő mértékben történik díjfizetés. A mentesség eseteit kivéve.

Környezetvédelmi Besorolás

Lásd: EURO-osztályozás

Környezetvédelmi Osztály

Lásd: EURO-osztály

Környezetvédelmi Osztályozás

Lásd: EURO-osztályozás

Központi Rendszer (Back Office Systems)

Az UD Rendszer azon része, amely olyan informatikai rendszerösszetevőkből áll, amely nem része az Útmelletti Berendezéseknek, nem Fedélzeti Berendezés, nem GSM vagy IP alapú nagy távolságú hálózat, és amelyek nem az Ügyfélszolgálati Irodákban vagy Értékesítési Helyeken működnek.

Közúthálózat

Lásd: Úthálózat

Menetillesztés

Olyan gráfelméleti algoritmus, amely alapján azon Útdíj-köteles Útszakaszok is meghatározásra kerülnek, amelyekre pozíció adat nem érkezett a Fedélzeti Eszköztől, vagy Fedélzeti Berendezéstől, azonban azok használata minden kétséget kizáróan, matematikai szabályok alapján bizonyítható a sebesség, az idő, az Útdíj-köteles Úthálózat struktúrája és egyéb szempontok alapján.

NÚSz. Zrt- Nemzei Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (volt ÁAK)

Szakaszillesztés

Olyan térképre illesztési algoritmus, amely során egyértelműen meghatározásra kerül egy útdíj-köteles elemi útszakasz használata a Fedélzeti Eszközök és Fedélzeti Berendezések által biztosított pozíció adatok vagy a Viszonylati Jegy vásárlása során meghatározott útvonalterv alapján.

Szerződött Díjfizető

Az a személy, aki a Díjköteles Útszakasz használata érdekében, szerződésben vállalta egy, vagy több adott Gépjárművel történő Úthasználat után járó Díj megfizetését. A meghatározás szerinti szerződést a Szerződött Díjfizető vagy a Díjszedővel (Használati Díj esetén), vagy valamelyik, a Díjszedővel szerződött Útdíjszolgáltatóval (Útdíj esetén) köti meg.

Szerződött Útdíj-fizető

Az a Szerződött Díjfizető az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az Útdíj-köteles Útszakasz használata érdekében, szerződésben vállalta egy, vagy több adott Tehergépjárművel vagy Járműszerelvénnyel történő Úthasználat után járó Útdíj megfizetését. A meghatározás szerinti szerződés a Szerződött Útdíj-fizető és az Útdíjszedővel szerződött valamelyik Útdíjszolgáltató között jön létre. Az Egyetemes Útdíjszolgáltató az Útdíjszedővel szerződött Útdíjszolgáltatónak tekintendő.

Szolgáltatási Szint Megállapodás (Service Level Agreement)

A Szerződés részét képező, a Szolgáltatási Szinteket és azok teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó megállapodás.

Tehergépjármű (Goods Motor Vehicle)

Teherszállítás céljára készült Gépjármű.

Tengelyszám (Number of axles)

Egy Jármű vagy Járműszerelvény változó jellemzője, ami az Útdíj mértékét befolyásolja. A tengelyszám a vontató és a vontatmány tengelyszámának összege.

UD Rendszer

Modulárisan felépített és illesztő felületekkel rendelkező informatikai és telematikai rendszer, amely a bevallását, kivetését, beszedését és az útdíj ellenőrzésének támogatását lehetővé teszi, valamint az e feladatokkal kapcsolatos jelentések készítését támogatja.

Útdíj (Toll)

Útdíj-köteles elemi Útszakasz (útszakaszok) használata ellenében fizetendő, általános forgalmi adót is magában foglaló, megtett úttal arányos díj.

Részét képezhetik a következők:Infrastruktúra-díj, Külsőköltség-díj, Súlyozott átlagos infrastruktúra díj.

A meghatározás eltér az Eurovignetta Irányelv által meghatározott fogalomtól. A „toll” szó magyar fordítása az irányelvben „úthasználati díj”, amely helyett célszerűbb az „útdíj” szó használata.

Útdíj Ellenőrzés (Toll Enforcement)

Az Útdíjjal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartását ellenőrző, illetve kikényszerítő tevékenység, beleértve a Bírság megfizetésére szolgáló eljárásokat.

Útdíj-köteles Elemi Útszakasz

lásd: Útdíj-köteles Útszakasz

Útdíj-köteles Gépjármű (Tolled Motor Vehicle)

Olyan Gépjármű, amelynek tulajdonosa vagy üzembentartója Útdíj fizetésére kötelezett Úthasználó.

Útdíj-köteles Úthálózat (Toll Domain)

A Magyarország területén található Útdíj-köteles Útszakaszok összessége.

Útdíj-köteles Útszakasz (Tolled Road Section)

Olyan Útszakasz, amelyet a külön jogszabályban meghatározott Díjkategóriába tartozó Gépjárművek Útdíj fizetése ellenében jogosultak használni.

Útdíj-köteles Útvonal (Tolled Route)

Olyan Útvonal, amely egy vagy több Útdíj-köteles Útszakaszt tartalmaz.

Útdíjszedő (Toll Charger)

Az Útdíj-köteles Úthálózat vonatkozásában az Útdíj kivetésére és az útdíjszogáltatókon keresztül történő beszedésére, valamint a Díjellenőrző Szervezetnek az Elektronikus Útdíj-szedéssel összefüggő feladatai támogatására kijelölt jogi személy. A magyar meghatározás nem pontosan tükrözi az angol meghatározást. Magyarországon a tervek szerint egyetlen Útdíjszedő lesz (ÁAK).

Útdíjszolgáltató (Toll Service Provider)

Nyilvántartásba vételének helyétől függetlenül olyan gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén az úthasználók számára hozzáférést tesz lehetővé az UD rendszerhez.

Úthálózat (Public Road Network)

A magyar közutak összessége.

Úthasználat (Road Usage)

Egy Díjköteles útszakasz közlekedés céljából történő igénybevétele.

Úthasználó (Road User)

RU Az Úthasználat során Gépjárművet vezető személy.

Ügyfél (Customer)

Az ügyfélszolgálati eljárásokban érdekelt személy.

Ügyfélkapcsolati Pont

Azon csatornák összessége, amiken keresztül az Ügyfelek Elektronikus Díjszedéssel illetve az Elektronikus Útdíjszolgáltatással kapcsolatos ügyeket intézhetik.

Ügyfélkezelés (Customer Management)

Az Ügyfélkapcsolati pontok által végezhető üzleti folyamatokPontokon végzett Ügyfélszolgálati eljárások.

Viszonylati jegy

Előre megváltott úthasználati jogosultság, mely egy előre meghatározott Útdíj-köteles Gépjárműnek vagy Útdíj-köteles Járműszerelvénynek egy-vagy több Útdíj-köteles Útszakasz használatára vonatkozik. A Viszonylati Útvonaljegy megvásárlásával Úthasználó bevallja az Útdíj-köteles Útszakaszok használatát és megfizeti azok használatából számított Útdíjat.